INTEGRITETSPOLICY

Hotell Zäta AB, Prästgatan 32, 831 31 Östersund, 556190-0811(”Hotell Zäta Longstay”)är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas i verksamheten.

Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga med att vi hanterar deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och skyddar integriteten hos våra kunder. Med denna integritetspolicy (“Integritetspolicyn”) vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd.

Här får du veta mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig, när vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, hur länge vi sparar personuppgifter, till vem vi lämnar ut personuppgifter, hur vi skyddar personuppgifter och om dina rättigheter. Integritetspolicyn är tillämplig på alla personuppgifter som behandlas av oss, eller tillhandahålls oss, oavsett om så sker online eller offline, inklusive personuppgifter som samlas in eller tillhandahålls genom våra webbplatser samt genom epost som vi sänder till dig.

Personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar ni?
Med “Personuppgifter” avses enligt denna Integritetspolicy information som identifierar dig som individ, vilket till exempel kan vara:

 • Namn
 • Postadress (inklusive faktureringsadress)
 • Telefonnummer (inklusive hem- och mobilnummer)
 • E-postadress
 • Företagsnamn, organisationsnummer och adress
 • Kortinformation för betalning

Hur samlar vi in Personuppgifter?

Vi samlar, tillsammans med våra tjänsteleverantörer, in Personuppgifter på flera olika sätt inklusive:

 • Hotel Zätas hemsida: Vi kan samla in Personuppgifter genom Hotel Zätas hemsida, till exempel när du söker och bokar ett rum.
 • Genom bookings hemsida: Vi kan samla in Personuppgifter genom Bookings.com hemsida, till exempel när du söker och bokar en lägenhet.
 • Genom cookies: Cookies gör det möjligt för en webbserver att överföra data till en dator eller enhet för lagring av historik och andra ändamål. Om du inte vill att information ska samlas in genom cookies finns det i de flesta webbläsare en enkel inställning som låter dig neka användning av cookies. Hotell Zäta använder cookies enbart för att underlätta ditt användande av våra tjänster och används inte för profilering eller marknadsföring.
 • Från dig: Information såsom namn och kontaktuppgifter samt annan information kan komma att samlas in när du frivilligt tillhandahåller denna information genom att mejla eller ringa oss.

Hur behandlar vi Personuppgifter?

Vi kan komma att behandla Personuppgifter:

 • För att fullgöra vårt avtalsförhållande då du är kund till oss.
 • För att besvara dina frågor och uppfylla dina önskemål.
 • För att sända administrativ information till dig, till exempel information om vårt avtalsförhållande och ändringar i våra villkor och policyer. Eftersom denna information kan vara viktig för dig är det inte möjligt att välja att inte ta emot denna information.
 • Som samlas in av webbläsare eller din enhet för statistiska ändamål samt för att säkerställa att våra tjänster fungerar korrekt.
 • För användande i cookies.

Till vem lämnar vi ut Personuppgifter?

Dina Personuppgifter kommer att behandlas av Hotell Zäta inom EU/EES/Schweiz. För det fall överföring av Personuppgifter skulle ske av någon av våra underbiträden till land utanför EU/EES/Schweiz kommer detta att ske endast om det finns tillräcklig skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller om andra lämpliga säkerhetsåtgärder existerar. De affärspartners som vi delar information med är endast sådana som behöver tillgång till personlig information för att hantera vårt avtalsförhållande gällande hotellrummet.

Ingen affärspartner kommer att få tillgång till dina Personuppgifter för eget marknadsföringssyfte. Hotell Zäta hanterar dina Personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om du har frågor angående Hotell Zätas behandling av dina Personuppgifter eller vill ha oriktiga uppgifter rättade eller raderade är du välkommen att kontakta oss.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy godkänner du och lämnar samtycke till dessa potentiella överföringar. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst. Överföringar kommer att ske i enlighet med tillämplig lagstiftning och vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att involverade tredje parter erbjuder ett adekvat skydd. Samma krav kommer att ställas på alla framtida lagrings- och behandlingsföretag vi använder i relation våra tjänster.

Du har rätt att avgiftsfritt erhålla ett utdrag över de Personuppgifter som Hotell Zäta har sparade om dig genom att sända en skriftlig begäran till den adress som framgår i början av denna Personuppgiftspolicy.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda Personuppgifter under vår kontroll. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du upplever att ett konto du har hos oss inte längre är säkert) ber vi dig att omedelbart rapportera problemet genom att kontakta oss på telefon 063-51 78 60

Tillgång, ändringar och val

Vi ger dig flera möjligheter avseende vår användning och utlämnande av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Om du vill sluta få utskick från oss kan du kontakta oss på tel 063-51 78 60 alternativt meddela oss via epost info@hotel-z.se eller skriva till oss.

Vi kommer vidare inte att lämna ut dina Personuppgifter till tredje part, för att användas i direktmarknadsföringssyfte om vi har mottagit och behandlat en begäran från dig om att dina Personuppgifter inte ska lämnas ut till tredje part i detta syfte. Observera att en ändring inte gäller omedelbart. Vi strävar efter att uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och inte i något fall senare än 30 dagar efter att vi mottagit din begäran. Notera gärna att vi, även om du har valt att inte motta marknadsföringsrelaterad information från oss, fortfarande kommer att sända dig viktiga administrativa meddelanden, och att du inte kan välja att inte motta administrativa meddelanden.

Kontakta oss via telefon, epost eller skriftligen om du vill granska, ändra, korrigera, radera eller på annat sätt begränsa vår användning av dina Personuppgifter som tidigare har kommit oss tillhanda. Var tydlig i din begäran. Specificera vilken information du vill ha ändrad, om du vill ha dina Personuppgifter borttagna ur vår databas eller låt oss på annat sätt veta hur du vill begränsa vår användning av dina Personuppgifter.

Sidor tillhörande tredje part

Denna Integritetspolicy reglerar inte, och vi är inte ansvariga för, integriteten, informationen eller andra rutiner hos någon tredje part, inklusive tredje part som driver en webbsida till vilken Hotell Zätas sidor länkar till. Inkluderingen av en länk på en Hotell Zäta-sida innebär inte ett godkännande eller stöd för den länkade webbsidan från oss eller våra närstående bolag. Vi kan vidare komma att erbjuda tillgång till tredjepartsfunktioner som gör det möjligt för dig att tillföra innehåll till dina sociala mediesidor. Observera att all information som du tillhandahåller genom dessa funktioner regleras av den aktuella tredje partens eventuella integritetspolicy, och inte av denna Integritetspolicy. Vi har inte någon kontroll över, och är inte ansvariga för, någon tredje parts användning av information som du tillhandahåller genom dessa funktioner. Vi är vidare inte ansvariga för insamlings-, användnings- och utlämningspolicyer och rutiner (inklusive datasäkerhetsrutiner) hos något annat företag, såsom Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller någon applikationsutvecklare, applikationsleverantör, leverantör av en social medie-plattform, leverantör av ett operativsystem, leverantör av en trådlös tjänst eller tillverkare av enheter, inklusive alla Personuppgifter du lämnar till andra företag genom eller i samband med Sidorna.

 • Lagringstid
  Vi sparar endast dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Detta innebär att Hotell Zäta normalt endast sparar Personuppgifter vid bokning av hotellrum hos oss i fyrtioåtta månader och sparar Personuppgifter avseende avtalet i maximalt två år från det avtalet oss emellan upphörde och eventuell betalningsåtagande är fullständigt reglerad. Vi sparar dock uppgifter som behövs för bokföring i upp till åtta år.
 • Känslig information
  Vår generella önskan är att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga Personuppgifter till oss (till exempel information angående hälsotillstånd, etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller trosuppfattning, hälsotillstånd, kriminell bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) på eller genom våra tjänster eller på annat sätt. Vi kommer omedelbart att radera sådana uppgifter för det fall de skickas till oss och de kommer inte vara en del av de Personuppgifter vi behandlar. Vid specifika undantagssituationer, såsom avseende hantering av skyddad identitet, kommer vi att klargöra hur detta kan göras på ett säkert sätt.

 

Dina rättigheter

Det är viktigt att du känner till dina rättigheter och förstår hur vi samlar in, behandlar och använder dina Personuppgifter, till vem vi lämnar ut dem och hur länge vi sparar dem.

 • Rätt till registerutdrag
  Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och alltid inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska vi motivera detta. Registerutdraget skickas av säkerhetsskäl till din folkbokföringsadress.
 • Rätt till begäran om rättelse av dina personuppgifter
  Vi ansvarar för att Personuppgifterna vi behandlar är korrekta, men du har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktig information om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När din information rättas, kommer vi, så lång som rimligen möjligt, att underrätta dem som vi har lämnat ut informationen till om att denna rättelse har ägt rum. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.
 • Rätt till begäran om radering av dina personuppgifter
  Du har rätt att begära att utan onödigt dröjsmål få information raderad om någon av följande förutsättningar gäller: (i) om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för; (ii) om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta (iii) om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas (iv) om du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse (v) om data inte har behandlats enligt gällande lagstiftning (vi) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Om Personuppgifter raderas kommer vi, så långt som rimligen möjligt, att underrätta dem som vi har lämnat ut Personuppgifter om dig till om att denna radering har ägt rum. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att få ut och på annat håll använda (portera) sådan data som du själv har lämnat till oss. Detta gäller endast i de fall då du samtyckt till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla avtalade tjänster till dig.
 • Anmälan av överträdelse (klagomål)
  Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).

Uppdateringar av denna Integritetspolicy
Denna Integritetspolicy kan komma att ändras. Under rubriken “Senast uppdaterad” framgår när denna Integritetspolicy senast ändrades. Ändringar av denna Integritetspolicy börjar gälla efter det att den reviderade Integritetspolicy publicerats på vår hemsida.

Kontakta oss
Om du har frågor om integritets- och dataskydd eller om denna Integritetspolicy eller vill komma i kontakt med oss för utövande av dina rättigheter såsom begära registerutdrag, begära rättelse, radering eller invända mot behandling kan du kontakta oss genom att skicka ett brev till vår postadress eller e-mail till manager@hotel-z.se

Senast uppdaterad
Denna Integritetspolicy uppdaterades 2022-02-21

×

Kontakta oss

Kontaktformulär